Why Join Your Local Rotary Club? Pse të anëtarësohesh në Rotary klubin lokal?
 
Professional Networking Rrjeti profesional
A founding principle of Rotary was to meet periodically to enjoy camaraderie and enlarge one’s circle of business and professional acquaintances. As the oldest service club in the world, Rotary club members represent a cross-section of the community’s owners, executives, managers, political leaders, and professionals – people who make decisions and influence policy. Principi themelues i Rotary ishte të takohen periodikisht të kënaqen më shoqërim dhe ta rrisin qarkun e biznesit dhe lidhjet profesionale. Si klub shërbimi më i vjetër në botë, anëtaret e Rotary klubit përfaqësojnë prerjen transversale të shoqërisë të pronarëve, administratorëve, menaxherëve, prijësve politik, njerëzve profesional të cilët bijën vendime dhe ndikojnë në politikat.
Service Opportunities Mundësia për shërbim
Club members have many opportunities for humanitarian service, both locally and internationally. Service programs address such concerns as health care, hunger, poverty, illiteracy, and the environment. Rotarians experience the fulfillment that comes from giving back to the community. Anëtarët e klubit kanë shumë mundësi për shërbim humanitar, lokal dhe ndërkombëtar. Programet e shërbimit adresojnë përkujdesën për gjëra të tilla si shëndeti, uria, analfabetizmi dhe mjedisi. Rotarianët përjetojnë kënaqësi nga mundësia që të japin për shoqëri.
International Awareness Njohuri ndërkombëtare
With more than 31,000 Rotary clubs in over 160 countries, Rotarians gain an understanding of humanitarian issues through international service projects and exchange programs. One of Rotary’s highest objectives is to build goodwill and peace throughout the world. Me më shumë se 31 000 Rotary klube ne mbi 160 vende, Rotarianët përfitojnë një njohuri të çështjeve humanitare përmes shërbimeve ndërkombëtare dhe programe shkëmbimi. Një nga objektivat më të larta të Rotaryt është që të ndërtoi mirëqenie dhe paq në bottë.
Friendship Miqësi
Rotary was founded on fellowship, an ideal that remains a major attraction of membership today. Club members enjoy the camaraderie with like-minded professionals, and club projects offer additional opportunities to develop enduring friendships. Rotary club members who travel have friendly contacts in almost every city in the world. Rotary është themeluar në shoqërim, një ideal që mbetet më tërheqës për anëtarë edhe sot. Anëtarët ndjejnë kënaqësi me atmosferën shoqëruese me bashkëmendimtarët profesional, projektet e klubit ofrojnë një mundësi shtesë për zhvillimi të shoqërimeve të qëndrueshme. Anëtarët e Rotary klubit që udhëtojnë kanë kontakte shoqërore pothuajse në çdo qytet të botës.

 

   
Good Citizenship Qytetërim i mirë
Weekly Rotary club programs keep members informed about what is taking place in the community, nation, and world and motivated to make a difference. Çdo javë programet e Rotary klubit mbajnë anëtarët të informuar me atë çka ndodhë në shoqëri, në vend dhe ne botë dhe i motivojnë që të bëjnë ndryshime.
   
Family Foundations Fondacionet familjare
Rotary sponsors some of the world’s largest youth exchange, educational exchange, and scholarship programs. Rotary clubs provide innovative training opportunities and mentoring for young leaders and involve family members in a wide range of social and service activities. Rotary sponsorizon disa nga programet më të mëdha në botë të shkëmbimit të rinjve, shkëmbimit edukues dhe shkollor. Rotary klubet ofrojnë mundësi për trajnime inovative  dhe monitorim të liderëve të rinj duke  përfshi anëtarët e familjeve të veta në një sërë aktivitetesh dhe shërbimesh shoqërore.
   
Entertainment Dëfrim
Social activities give Rotarians a chance to let loose and have fun. Every Rotary club and district hosts parties and activities that offer diversions from today’s demanding professional and personal schedules. Conferences, conventions, assemblies, and social events provide entertainment as well as Rotary information, education, and service. Aktivitetet shoqërore ua mundësojnë Rotarianve që të lirohen dhe të argëtohen. Secili nga klubet Rotariane dhe takimet dhe aktivitetet e distriktit që ofrojnë diçka të ndryshme nga agjendat e ngarkuara profesionale. Konferencat, konventat, asambletë dhe ngjarjet shoqërore japin dëfrim në të njëjtën mënyrë si Rotary informacione, edukim dhe shërbim.
   
   
Ethical Environment Rrethimi etik
Encouraging high ethical standards in one’s profession and respect for all worthy vocations has been a hallmark of Rotary from its earliest days. In their business and professional lives, Rotarians abide by The Four-Way Test: Inkurajimi i standardeve të larta etike në profesionet e veta dhe respekti për punën e dobishme ka qenë vula e Rotarit që nga ditët e para. Në punën dhe jetën e vet profesionale Rotarianët aplikojnë Testin-Katër-Drejtimesh,
Of the things we think, say or do: Për gjërat që i mendojmë, i them ose i veprojmë:
            1) Is it the TRUTH? 1) A është e VËRTETË?
            2) Is it FAIR to all concerned? 2) A është e DREJTË për të gjithë në fjalë?
            3) Will it BUILD GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 3) A do të NDËRTOI MIRËQENIE dhe  MIQËSI MË TË MIRË?
            4) Will it be BENEFICIAL to all concerned? 4) A do të jetë i DOBISHËM për të gjithë të përfshirë
Leadership Development Ndërtim i lidershipit
Rotary is an organization of successful professionals. Team building, fundraising, public speaking, planning, organization, and communication are just a sampling of the leadership skills that club members can exercise and enhance. Being a Rotary leader provides further experience in learning how to motivate, inspire, and guide others. Rotary është një organizatë e profesionisteve të suksesshëm. Krijimi i ekipeve, ngritja e fondeve, oratorizëm, planifikimi, organizimi dhe komunikimi janë vetëm disa shembuj të aftësive udhëheqëse që anëtarët mund t’i ushtrojnë dhe t’i zhvillojnë. Të qenë Rotary udhëheqës  jep mundësi shtesë në përvojë si tl motivohet, frymëzohet dhe të udhëhiqet me të tjerët.
   
Diversity in Membership Shumëllojshmëri e anëtarësisë
Rotary’s classification system ensures that a club’s membership represents a variety of the community’s professional men and women, including leaders in business, industry, the arts, government, sports, the military, and religion. Rotary clubs are nonpolitical, nonreligious, and open to all cultures, races, and creeds. Sistemi i klasifikimit në Rotary mundëson që anëtarët e klubit të përfaqësojnë  llojshmëri të burrave dhe grave profesioniste, duke përfshi udhëheqësit e biznesit, industrisë, artit, qeverisë, sportit, ushtrisë dhe fesë. Klubet Rotary janë apolitike, jofetare dhe të hapur për të gjitha kulturat, racat dhe besimet.